Čištění plynu z fluidního zplyňování uhlí s biomasou pro využití v pokročilých technologiích

Trvání: 
01.01.2014 - 31.12.2016
Klasifikace
Grantová agentura: 
GACR
Typ grantu: 
Standardní projekt
Registrační číslo: 
GC14-09692J
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Svoboda Karel
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Anotace: 

Výzkum je zaměřen na studium a řešení problémů (termodynamická omezení, reakční kinetiku, kapacitu a deaktivaci sorbentů, strukturální změny v částicích, interference HCl) při odstraňování sloučenin síry z palivových plynů (z fluidního zplyňování) pomocí tuhých sorbentů. Sorbent na bázi sody bude sloužit k předčištění plynů a vlivů doprovodných plynů (hlavně H2S, naftalenu) a teploty na sorpční proces za teplot 400-600 oC. Pomocí dvou sorbentů na bázi ZnO a CeOx na odolných nosičích budou zkoumány reakce vedoucí k odstraňování H2S, COS a modelové organické látky thiofenu. Zde budou studovány interference CO2, par H2O, HCl a naftalenu. Ke studiu a analýzám sorbentů budou využity TG, XRD, SEM/EDS, texturní analýzy a další metody. Vlastní reakce budou experimentálně prostudovány pomocí diferenciálního reaktoru s nehybnou vrstvou sorbentu a v integrálním fluidním reaktoru. Budou vyvinuty a řešeny teoretické modely se zjednodušenou reakční kinetikou a strukturní představou částic pro popis sorpce v nehybné a fluidní vrstvě.