Dynamics of unsteady phenomena in gas-liquid systems

Trvání: 
01.01.2019 - 31.12.2021
Klasifikace
Grantová agentura: 
GACR
Typ grantu: 
Standardní projekt
Registrační číslo: 
19-09518S
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Růžička Marek
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Anotace: 

Jde o základní studium nestacionárních dějů ve vícefázových disperzních soustavách typu kapalina-plyn, které se vyskytují v kolonových kontaktorech a reaktorech a také v aerovaných nádržích. Cílem je porozumět mechanizmům, jakými probublávaný systém reaguje na změny v přívodu plynné fáze: jak se chová zádrž plynu a hydrodynamický režim proudění, které jsou klíčové pro inženýrské aplikace a návrh aparátů. Snahou je pochopit makroskopické chování vrstvy z jejích 'mikroskopických' parametrů: velikosti a rychlosti bublin a hydrodynamické interakce bublin v klastrech. Dále pak bude studován vliv viskozity a povrchově aktivních látek na chování disperze.