Experimentální stanovení rozložení elektronové hustoty v polycyklických aromatických látkách: kapalná vs. pevná fáze

Trvání: 
01.01.2015 - 31.12.2017
Klasifikace
Grantová agentura: 
GACR
Typ grantu: 
Standardní projekt
Registrační číslo: 
15-12719S
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Sýkora Jan
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Externí řešitel/spoluřešitel: 
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; Univerzita Karlova, PřF
Anotace: 

Projekt kombinuje dva experimentální postupy pro získání informací o charakteru vazebných interakcí v kondenzovaných polyaromatických látkách. Metodami NMR spektroskopie budou měřeny hodnoty interakčních konstant nJ(13C-13C). Tyto hodnoty odráží mimo jiné rozložení elektronové hustoty v prostoru mezi dvěma interagujícími atomy. NMR data budou korelována se strukturními parametry (vazebné délky a úhly) získanými pomocí rtg.- strukturní analýzy monokrystalů těchto látek. Nové korelace umožní vzájemné predikce obou typů experimentálních dat. Oba typy naměřených dat poslouží pro kalibraci DFT výpočtů studovaných látek. Vhodné monokrystaly budou dále vybrány pro experimentální stanovení rozložení elektronových hustot v dané látce. I tato data (kritické bodyel. hustot, parciální náboje apod.) budou korelovány s naměřenými NMR daty a DFT výpočty. Porovnání dat z kapalného stavu (NMR) a z vakua (DFT) s daty z krystalického stavu (RTG) umožní mimo jiné extrakci vlivu nevazebných intermolekulárních interakcí vkrystalu na výsledné rozložení elektronové hustoty v dané molekule.