Fluidizace a dekontaminace znečištěných sypkých materiálů ve fluidní vrstvě

Trvání: 
01.01.2007 - 31.12.2011
Klasifikace
Grantová agentura: 
GA AV
Typ grantu: 
Standardní projekt
Registrační číslo: 
IAA400720701
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Hartman Miloslav
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Anotace: 

Základní poznatky o reakčních systémech, důležitých pro termickou oxidaci organických kapalin vsáklých do pórovitých, inertních částic dosud chybí. Hydrodynamické chování "g"-"s" systémů s modelově znečištěnými (zvlhčenými) a lepivými částicemi bude zkoumáno pomocí tlakových fluktuací též se zřetele nežádoucí tendence lepivých částic se shlukovat a zalehávat ve fluidní vrstvě. Částice dosud neprozkoumaného materiálu, nasáknuté modelovými palivy budou za dobře definovaných podmínek žíhány v oxidační atmosféře v laboratorním reaktoru, provozovaném v různých tokových režimech. Cílem experimentálního a modelovacího úsilí je popsat závislost spalovací účinnosti reaktoru jako funkci prosazení, přebytku vzduchu, teploty a velikosti částic. Studie je zaměřena na celkový obraz tvorby a oxidační destrukce hlavních plynných (příp. tuhých) polutantů (NO, NO2, N2O, CO, organických reziduí, POP, SO2 a HCl) a na vztahy mezi nimi.