Mechanická teorie dynamicky aktivovaných zemětřesení

Trvání: 
01.01.2019 - 31.12.2021
Klasifikace
Grantová agentura: 
GACR
Typ grantu: 
Juniorský projekt
Registrační číslo: 
19-21114Y
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Pařez Stanislav
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Anotace: 

Skluz na geologických zlomech může být aktivován "dynamicky" pomocí seismických vln 
pocházejících od zemětřesení vzdáleného až tisíce kilometrů. Tento jev může vést k 
sekundárním zemětřesením, které se označují jako "dynamicky aktivovaná zemětřesení". 
Dochází k nim preferenčně na zlomech saturovaných tekutinou (vodou), neboť tlak tekutiny 
uvnitř pórů horniny snižuje její pevnost. Mechanismus, jakým seismické vlny zvyšuji tlak 
vody a jakým dochází k následné ztrátě pevnosti však zatím nebyl objasněn. Předložený 
projekt je zaměřen na studium vzájemné interakce mezi zrny horniny a tekutinou uvnitř 
jejích pórů. Deformace materiálu působením seismických vln vede k deformaci pórů a změně 
tlaku tekutiny, a obráceně, změna tlaku uvnitř pórů vede k novému rozložení sil na zrna 
horniny. Výsledkem je nelineární dynamika zrn a tlaku tekutiny, která bude studována 
numericky pomocí metod diskrétních a konečných prvků. Výsledky povedou k vytvoření 
fyzikálního modelu stability zlomů, který je nezbytnou součástí katastrofických modelů 
pro předpověď a odhad seismických účinků.