Vývoj poloprovozního zařízení pro monitoring snižování emisí Hg z velkých a středních energetických zdrojů

Trvání: 
01.07.2014 - 31.12.2017
Klasifikace
Grantová agentura: 
TAČR
Typ grantu: 
Projekt výzkumu a vývoje
Registrační číslo: 
TA04020723
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Veselý Václav
Interní řešitel: 
je pouze spoluřešitelem
Externí řešitel/spoluřešitel: 
ÚJV Řež, a. s.; ENVIRMINE-ENERGO, a.s.; Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Centrum energetického využití netradičních zdrojů energie
Anotace: 

Cílem projektu je identifikace problému dosažení předpokládaných emisních limitů Hg na jednotlivých energetických zdrojích spalujících fosilní paliva v ČR, návrh technického a ekonomického řešení dosažení předpokládaného budoucího emisího limitu rtuti vzniklé ze spalování fosilních paliv. Budou provedena měření na stávajících zdrojích s ohledem na určení koncentrace Hg0 (plynná rtuť atomární), Hg2+ (plynná rtuť oxidovaná) a HgP (vázaná rtuť plynná s částicemi tuhými jako je popílek, případně spalitelná část hořlaviny v popílku) ve spalinách. Projekt bude následně řešen na poloprovozním zařízení, kde bude zkoumán vliv reálně dostupných metod, především SCR (Selektivní katalytická redukce), na spalinách reálného zdroje. Výsledkem řešení projektu bude technická dokumentace úprav stávajících zařízení či předběžná dokumentace nových zařízení určených pro eliminaci emisí rtuti.