Nová technologie rafinace spalin pro malé a mobilní jednotky pro termickou degradaci odpadu

Duration: 
01.01.2013 - 31.12.2015
Classification
Grant agency: 
TAČR
Grant type: 
Projekt výzkumu a vývoje
Registration number: 
TA03020880
Investigators
Internal investigator/coinvestigator: 
Veselý Václav
Internal investigator: 
is coinvestigator only
External investigator/coinvestigator: 
SMS CZ, s.r.o.; ALG Europe, s.r.o.
Annotation: 

V rámci projektu bude vyvinuta nová kompaktní technologie pro vysoceúčinnou suchou rafinaci spalin pro malé a mobilní spalovny. Tato technologie rafinace bude složena ze tří samostatných stupňů čištění, které jsou seřazeny v logické posloupnosti a slouží k dosažení maximálního rafinačního efektu. Primární stupeň čištění je založen na využití surového drceného vápence jako vysokoteplotního katalyzátoru, sekundárním stupněm je likvidace kyselých složek a kovů ve spalinách rozprášeným upraveným odpadem z primárního stupně čištění a terciární stupeň čištění tvoří stacionární filtr, který je tvořen novým typem vysokoaktivního sorbentu na bázi výrobku Chezacarb, který vzniká jako odpadní produkt z výroby vodíku parciální oxidací v Unipetrolu RPA. Tyto čistící prvky za stanovených podmínek, teplot a dob zdržení, jsou schopny odstranit ze spalin zbytky dehtů, VOC, kyselé plyny a zejména PCDD/F a PCB a páry rtuti bez nutnosti mokré vypírky v jákemkoliv stupni čištění. To umožňuje využít tento systém v oblastech se stíženou možností udržitelného vodního hospodářství.