Nabídka výzkumné a servisní činnosti

Vysoce multidisciplinární zaměření ÚCHP nabízí široké spektrum expertízy v mnoha chemických a chemicko-inženýrských oblastech. Expertízu nabízíme jak v rámci výzkumných kontraktů tak formou konzultací. Přehled tématik není zdaleka vyčerpávající, podrobnější informace podají uvedené kontaktní osoby, případně lze dotazy posílat na AppliedResearchaticpf [dot] cas [dot] cz.

Aerosolová laboratoř

Kontakt: zdimalaticpf [dot] cas [dot] cz (Dr. Ing. Vladimír Ždímal)

 • Stanovení účinnosti aerosolových filtrů v závislosti na velikosti částic
 • Provozní měření aerosolových nanočástic
 • Měření rozdělení velikosti částic aerosolů ve spreji
 • Stanovení chemického složení aerosolových částic v závislosti na jejich velikosti
 • Emisní a imisní odběry aerosolových částic a jejich analýzy

Analytická chemie

Kontakt: sykoraaticpf [dot] cas [dot] cz (Ing. J. Sýkora, Ph.D.)

 • NMR, LC-NMR
 • MS, LC-MS (HR)
 • SEM, EDX

Více informací na: lcnmr.icpf.cas.cz

Biotechnologie

Kontakt: kastanekaticpf [dot] cas [dot] cz (Prof. Ing. F. Kaštánek, DrSc.)

 • Odstraňování environmentálních polutantů
 • Dekontaminace zemin a podzemních vod od nebezpečných látek (PCB, PBDE, těžké kovy)
 • Produkce bioaktivních látek (polynenasycené w-mastné kyseliny, karotenoidy) na bázi mikrořas

Centrum mikrovlnných technologií

Kontakt: sobekaticpf [dot] cas [dot] cz (Ing. J. Sobek, Ph.D.)

 • Mikrovlnné sušení
 • Mikrovlnné tavení skla
 • Dekontaminace zemin mikrovlnným zářením

Centrum texturních studii

Kontakt: solcovaaticpf [dot] cas [dot] cz (Ing. O. Šolcová, DSc.)

 • Texturní a transportní charakteristiky porézních materiálů
 • Distribuce pórů, specifický povrch, porozita, objemy pórů, skeletální a zdánlivá hustota
 • Materiálové konstanty, difúzní koeficienty
 • Zjišťování přítomnosti pórů
 • Charakterizace tokových vlastností (difúzní, permeační toky)

Více informací na: cts.icpf.cas.cz

Elektrodifúzní diagnostika proudění

Kontakt: tihonaticpf [dot] cas [dot] cz (Ing. J. Tihon, CSc.)

 • Měření smykového napětí na stěně
 • Charakterizace přístěnné turbulence toku
 • Vymezení recirkulačních oblastí proudění
 • Detekce přístěnné reverze toku
 • Detekce pohybujících se bublin či částic

Energetické zpracování odpadu

Kontakt: sycaticpf [dot] cas [dot] cz (Ing. M. Šyc, Ph.D.)

 • Technologie pro energetické využití odpadů
 • Čištění spalin
 • Využití pevných zbytků ze spalování (zpětné získání prvků, solidifikace/stabilizace, apod.)
 • Tvorba a destrukce POP látek

Heterogenní katalyzátory

Kontakt: kaluzaaticpf [dot] cas [dot] cz (Mgr. L. Kaluža, Ph.D.)

 • Příprava tuhých látek definovaných vlastností pro katalytické i nekatalytické procesy
 • Charakterizace povrchu pevných látek chemisorpcí plynů
 • Charakterizace katalyzátorů teplotně programovanou redukcí
 • Teplotně programované reakce
 • Stanovení reaktivity, aktivity a selektivity heterogenních katalyzátorů v hydrogenačních,  oxidačních a hydrodesulfurizačních reakcích

Hydroakustická měření

Kontakt: stanovskyaticpf [dot] cas [dot] cz (Ing. P. Stanovský, Ph.D.)

 • Detekce zvukových polí či kavitačních jevů pomocí hydrofonů Brüel & Kjær (0.1Hz –180kHz)

Imobilizované biokatalyzátory a optické senzory

Kontakt: kuncovaaticpf [dot] cas [dot] cz (Ing. G. Kuncová, CSc.)

 • Imobilizace enzymů a živých buněk pro jejich využití v biotechnologiích a optických senzorech.   Imobilizace a enkapsulace (sol-gel) do anorganických a organicko-anorganických nosičů
 • Výzkum optických senzorů a biosenzorů pro chemický průmysl a monitorování životního prostředí. Příklady: optické enzymatické senzory s oxidázami a optickým kyslíkovým převodníkem, optický senzor glukózy, optický senzor biogenních aminů, optický senzor kyslíku, bioluminiscenční bioreportéry pro včasnou detekci BTEX, naflaténu, Hg, dichlormetanu, atd
 • Reakce katalyzované esterázami: Glycerolýza, transesterifikace a hydrolýza rostlinných olejů imobilizovanými enzymy v kolonovém reaktoru 

Více informací na: 

Vital Fluor

Matinoes

Membránové procesy

Kontakt: izakaticpf [dot] cas [dot] cz (Ing. P. Izák, Ph.D.)

 • Možnost měření separace plynů a kapalin
 • Stanovení transportních charakteristik polymerních membrán – měření difúzních koeficientů a toku
 • Výpočet toků plynů porézním prostředím
 • Měření permeabilit materiálů dynamickou a statickou metodou
 • Čištění bioplynu až na úroveň zemního plynu
 • Separace těkavých organických látek ze vzduchu
 • Dělení polárních a nepolárních plynů, a racemických směsí

Micro Flow Innovation Center

Kontakt: stavarekaticpf [dot] cas [dot] cz (Ing. P. Stavárek, Ph.D.)

 • Mikroreaktorové inženýrství a technologie
 • Průtočná chemie – flow systémy
 • Intensifikace procesů
 • Kontinualizace vsádkových procesů
 • Optimalizace reakcí v průtočných reaktorech

\_uchp\_projects\MFIC\logo\MFIC logo+text small.png

Více informací na: mfic.icpf.cas.cz

Mikrovlnná fotochemie

Kontakt: cirkvaaticpf [dot] cas [dot] cz (Dr. Ing. Vladimír Církva)

 • Fotochemické reaktory
 • Bezelektrodové výbojky
 • Měření emisních spekter UV-VIS zdrojů v rozsahu 200-850 nm

Více informací na: microwave.icpf.cas.cz

Numerické simulace (CFD)

Kontakt: havlicaaticpf [dot] cas [dot] cz (Ing. J. Havlica, Ph.D.)

 • Transport tepla a hmoty
 • Proudění tekutin
 • Vícefázové systémy
 • Granulární systémy

Povrchové a mezifázové napětí

Kontakt: orvalhoaticpf [dot] cas [dot] cz (S. Orvalho, Ph.D.)

 • Měření povrchového napětí kapalin (metoda odtrhávání kroužku podle du Noüy, metoda destičky podle Wilhelmy)
 • Měření mezifázové napětí dvou kapalin
 • Měření dynamického povrchového napětí bublinkovou metodou, stanovení závislosti povrchového napětí na stáří povrchu
 • Stanovení závislosti povrchového napětí na koncentraci aditiv, stanovení kritické micelární koncentrace
 • Stanovení kontaktních úhlů

Recyklace drahých a speciálních kovů

Kontakt: gruberaticpf [dot] cas [dot] cz (Ing. V. Gruber, CSc.)

Recyklační technologie pro získávání drahých a speciálních kovů z:

 • CRT a CFL luminoforů z televizních obrazovek a úsporných zářivek
 • Permanentních magnetů
 • Vysokokapacitních baterií (MeH)

Reologie kapalin a disperzí

Kontakt: penkavovaaticpf [dot] cas [dot] cz (Ing. V. Pěnkavová, Ph.D.)

 • Měření reologických vlastností komplexních kapalin
 • Tokové křivky ne-newtonských kapalin
 • Elastický a ztrátový modul viskoelastických kapalin (oscilační testy)
 • Zdánlivý skluz na stěně – kvantitativní vyhodnocení

Reologie prášků a granulárních médií

Kontakt: ruzickaaticpf [dot] cas [dot] cz (Doc. Ing. M. Růžička, DSc.)

Analýzy prováděné na práškovém reometru Freeman FT4 určují základní charakteristiky chování ve statickém stavu i tokové vlastnosti:

 • Stabilita a tokovost
 • Vnitřní tření a koheze
 • Stlačitelnost a prodyšnost
 • Kontakt se stěnou

Reaktorové a procesní inženýrství

Kontakt: stavarekaticpf [dot] cas [dot] cz (Ing. P. Stavárek, Ph.D.)

 • Reakční kinetika heterogenně katalyzovaných procesů
 • Hydrodynamika kapalina-plyn v náplňových systémech
 • Návrh experimentálních technologií laboratorního až poloprovozního měřítka
 • Měření provozních parametrů procesů (průtok, tlak, teplota) invazivními i neinvazivními metodami

Skupina pokročilých materiálů a organické syntézy - GAMOS

Kontakt: storchjaticpf [dot] cas [dot] cz (Ing. J. Storch, Ph.D.)

Skupina GAMOS provádí aplikovaný výzkum v oblasti organické syntézy, zejména za účelem:

 • Přípravy nových materiálů pro OLED, OFET a OPV technologie
 • Přípravy polovodivých polymerů pro optoelektroniku
 • Vývoje stacionárních fází pro HPLC
 • Přípravy chemických specialit (iontové kapaliny, polycyklické aromáty – [n]heliceny, [n]fenaceny, a další)

\Users\kristal\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Gamos.png

Více informací na: gamos.icpf.cas.cz

Spalování a zplyňování

Kontakt: pohorelyaticpf [dot] cas [dot] cz (Ing. M. Pohořelý, Ph.D.)

 • Fluidní spalování pevných paliv, suspenzí a palivových mixů (např. čistírenské kaly, biomasa, alternativní paliva, uhlí, apod.)
 • Zplyňování pevných paliv
 • Úprava a čistění generátorového plynu
 • Výroba sorbentů (např.: pro hluboké odstranění halogenovodíků z plynu, aktivního koksu a uhlí – biocharu)

Superkritická extrakce

Kontakt: sajfrtovaaticpf [dot] cas [dot] cz (Ing. M. Sajfrtová, Ph.D.)

 • Superkritická extrakce oxidem uhličitým (čistým i modifikovaným)
 • Extrakce podkritickou vodou
 • Extrakce stlačenými organickými rozpouštědly
 • Chemické a enzymatické reakce v prostředí superkritického CO2
 • Napěňování polymerů

Více informací na: labsfe.icpf.cas.cz

Vizualizace a zpracování obrazu

Kontakt: stanovskyaticpf [dot] cas [dot] cz (Ing. P. Stanovský, Ph.D. )

 • Vizualizace proudění – PIV,  micro-PIV
 • Zaznamenání rychlých dějů rychloběžnou kamerou
 • Vyhodnocení zaznamenaných dějů (zpracování obrazu pro vysledování pohybu těles ap.)